HOW TO DO THINGS WITH COLOUR, LUCA Baudelostraat 23, Ghent, Belgium, March 29 – April 7, 2024

HOW TO DO THINGS WITH COLOUR an exhibition resulting from an investigation into the use of colour in sculptures from the studio Sculpture, Glass & Ceramics, Luca school of Art, Ghent by Barbara Vandecauter.

In the exhibition “How to Do Things with Colour”, we invite visitors to explore the deeper meaning and influence of colour in sculptures. The philosopher Ludwich Feuerbach once remarked that “sense cannot be reduced to concepts”.
This thought underpins this project, which examines the complexity and subjectivity of colour. We often use words like ‘colour’ without considering the personal interpretation and connotations each of us gives to it.
In developing the Impulse project ‘Coloured Matter’ at Luca, which began as a renewal of the glaze archive of the Sculpture, Glass & Ceramics studio in collaboration with workshop manager Sabine De Roo, the question arose as to how we can enrich and deepen our experience of colour in sculpture.
As part of the fascinating search for the multifaceted interpretations and applications of colour in sculptural work, I invited the artists involved to give lectures at Luca during the academic year on the interpretation of colour in their artistic practice.
This exhibition, the conclusion of the lecture series, far from being an explosion of splashes of colour, highlights the diversity of approaches to colour and emphasises the integrity in the relationship between artist and use of colour.
The title “How to Do Things with Colour” is a reference to “How to Do Things with Words”, the book by philosopher J.L. Austin, in which he argues that performative expressions of language, as opposed to descriptive statements, imply actions that alter reality.
In a similar way, this exhibition goes beyond the idea of colour as an aesthetic in sculptures. It highlights how colour is an experience that affects our perception and emotions, often in ways that are elusive in words, just like Austin’s performative statements.
This exhibition is an invitation to dialogue about how colour, similar to words, can be an active and transformative force in our experience of reality. It is an exploration of colour as a means of creating meaning and experience, challenging and redefining the view of colour in sculpture as a mere aesthetic addition.
With “How to Do Things with Colour”, we provide a platform for this unique and often unspoken dialogue.

 

In de tentoonstelling “How to Do Things with Colour” nodigen we de bezoeker uit om de diepere betekenis en invloed van kleur in sculpturen te verkennen. De filosoof Ludwich Feuerbach merkte ooit op dat “zintuigelijkheid niet te reduceren valt tot concepten”.

Deze gedachte ligt aan de basis van dit project, waarbij de complexiteit en subjectiviteit van kleur onder de loep wordt genomen. Vaak gebruiken we woorden als ‘kleur’ zonder stil te staan bij de persoonlijke invulling en connotaties die ieder van ons eraan geeft.

Bij het ontwikkelen van het Impulsproject ‘Gekleurde materie’ in Luca, dat begon als een vernieuwing van het glazuurarchief van het atelier Sculptuur, Glas & Keramiek in samenwerking met werkplaatsverantwoordelijke Sabine De Roo, rees de vraag hoe we onze ervaring van kleur in sculpturen kunnen verrijken en verdiepen.

In het kader van de boeiende zoektocht naar de veelzijdige interpretaties en toepassingen van kleur in sculpturaal werk, heb ik de betrokken kunstenaars uitgenodigd om gedurende het academiejaar lezingen te geven op Luca over de invulling van kleur in hun artistieke praktijk.

Deze tentoonstelling, de afronding van de lezingenreeks, verre van een explosie van kleurspetters, belicht de diversiteit in de benadering van kleur en benadrukt de integriteit in de relatie tussen kunstenaar en kleurgebruik.

De titel “How to Do Things with Colour” is een verwijzing naar “How to Do Things with Words”, het boek van de filosoof J.L. Austin, waarin hij stelt dat performatieve taaluitingen, in tegenstelling tot beschrijvende uitspraken, handelingen impliceren die de realiteit veranderen.

Op een soortgelijke manier gaat deze tentoonstelling verder dan het idee van kleur als een esthetisch aspect in sculpturen. Het onderstreept hoe kleur een ervaring is die onze perceptie en emoties beïnvloedt, vaak op manieren die ongrijpbaar zijn in woorden, net als Austin’s performatieve uitspraken.

Deze tentoonstelling is een uitnodiging tot dialoog over hoe kleur, vergelijkbaar met woorden, een actieve en transformerende kracht kan zijn in onze beleving van de werkelijkheid. Het is een exploratie van kleur als een middel om betekenis en ervaring te creëren, die de kijk op kleur in sculpturen als louter esthetische toevoeging uitdaagt en herdefinieert.

Met “How to Do Things with Colour” bieden we een podium voor deze unieke en vaak onuitgesproken dialoog.